คำคม...พระราชดำรัส

คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง
และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและพระราชอัธยาศัย