"กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า (หลักสูตรการทำอาหาร)"

จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อง “เวลาเป็นของมีค่า” อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงน้อมนำมาจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “กิจกรรม เวลาเป็นของมีค่า” โดยจัดอบรม หลักสูตรการทำอาหารและขนมไทยโบราณที่น่าสนใจ 

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนมีนาคม - เมษายน

"ห้องเรียนธรรมชาติ"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9 - 12 ปี เข้าร่วมโครงการ “ ค่ายอบรมห้องเรียนธรรมชาติ ” ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมสนุกกับเกมการผจญภัย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้งานศิลปะจากการประดิษฐ์ด้วยฝีมือของตนเอง รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมอื่นๆที่เป็นกระแสเข้ากับยุคปัจจุบัน 


 

 วันที่จัดกิจกรรม : 

หมายเหตุ : **งดจัดกิจกรรม**

"กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า (การจัดดอกไม้สด)"

จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อง “เวลาเป็นของมีค่า” อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงน้อมนำมาจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "เวลาเป็นของมีค่า" โดยจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การจัดดอกไม้สร้างสรรค์" เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนมีนาคม - เมษายน

"ปันความรู้สู่น้อง"

สืบเนื่องมาจากพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมไปถึงเยาวชนในพื้นที่เหล่านั้นที่ยังขาดโอกาส และขาดแคลนทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการสร้างอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดโครงการ “ปันความรู้สู่น้อง ” ขึ้นเพื่อต้องการที่จะให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเยาวชนอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสนั้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนธันวาคม

"มัคคุเทศก์น้อย"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัด "กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย" ขึ้นสำหรับเยาวชนที่อยู่ระดับชั้น ป.5 - ป.6  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย สามารถนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีฯ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้อื่นได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีฯ ได้เป็นอย่างดี 

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนสิงหาคม

หมายเหตุ : **งดจัดกิจกรรม**

"วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)"

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน จัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ"  กิจกรรมภายในงาน อาทิ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม จากประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนธันวาคม

"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน พร้อมใจกันจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ขึ้น  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนมิถุนายน

กุมภาพันธ์

"ธรรมะในอุทยาน"

กิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกการทำความดีให้เยาวชนรุ่นใหม่ สามารถนำหลักธรรมง่ายๆใกล้ตัวไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่าที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบในการใช้หลักธรรมอบรมพระราชธิดาและพระราชโอรส โดยจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี กับกิจกรรม "ปันบุญ"
 

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนกุมภาพันธ์

มิถุนายน

"โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน   เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และประดิษฐ์งานฝืมือตามรอยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเรื่อง "เวลาเป็นของมีค่า"

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนมิถุนายน

กรกฎาคม

"งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า” ขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยภายในงานมีพิธีทำบุญถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลจำนวน 5  รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนกรกฎาคม

กรกฎาคม

"วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน  และประชาชนพร้อมใจกันจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม” ขึ้น  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนกรกฎาคม

สิงหาคม

"งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)"

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน  พร้อมใจกันจัดงาน "วันแม่แห่งชาติ" ขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนสิงหาคม

ตุลาคม

"งานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ "เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนตุลาคม

พฤศจิกายน

"ดนตรีในอุทยาน"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ  มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า “ดนตรีในอุทยาน”  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย พบกับศิลปินมีชื่อเสียงมากมาย  ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติ โดยวง RBSO Light Orchestra  ชมฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย   

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนพฤศจิกายน

มกราคม

"วันเด็ก ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า"

ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดงาน "วันเด็ก ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า" เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ซุ้มเกมผู้สนับสนุนใจดีต่าง ๆ  และร่วมลุ้นรางวัลสอยดาว พบกับของรางวัลมากมาย 
 

 วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม