"ปันความรู้สู่น้อง"

 สืบเนื่องมาจากพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมไปถึงเยาวชนในพื้นที่เหล่านั้นที่ยังขาดโอกาส และขาดแคลนทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการสร้างอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯจึงได้จัดโครงการ “ปันความรู้สู่น้อง ” ขึ้นเพื่อต้องการที่จะให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเยาวชนอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสนั้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 วันที่จัดกิจกรรม : งดจัดกิจกรรม

"ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า "

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามารถในด้านการแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน “เพื่อนกัน...วันเด็ก"

 วันที่จัดกิจกรรม : 

หมายเหตุ : งดจัดกิจกรรม

พฤศจิกายน

"การบรรยาย เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเปิดการบรรยาย “ เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ปฏิบัติตนถูกต้องและเหมาะสมในงานพระราชพิธีต่าง ๆ หัวข้อการบรรยาย  เน้นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชพิธีต่างๆ  หลักการใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง บรรยายโดย   วิทยากรกิตติมศักดิ์ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่จัดกิจกรรม : งดจัดกิจกรรม

หมายเหตุ : ***กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กุมภาพันธ์

"ปันบุญ"

  กิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกการทำความดีให้เยาวชนรุ่นใหม่ สามารถนำหลักธรรมง่ายๆใกล้ตัวไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่าที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบในการใช้หลักธรรมอบรมพระราชธิดาและพระราชโอรส โดยจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 

 วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม

"ห้องเรียนธรรมชาติ"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9 - 12 ปี เข้าร่วมโครงการ “ ค่ายอบรมห้องเรียนธรรมชาติ ” ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมสนุกกับเกมการผจญภัย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้งานศิลปะจากการประดิษฐ์ด้วยฝีมือของตนเอง รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมอื่นๆที่เป็นกระแสเข้ากับยุคปัจจุบัน 

(***เอกสารการรับสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน)
 

 วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -14.30 น.

เมษายน

"กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า (หลักสูตรการทำอาหาร)"

จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อง “เวลาเป็นของมีค่า” อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงน้อมนำมาจัดเป็นกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า” กิจกรรมนี้จัดอบรม หลักสูตรทำขนมและอาหารไทยที่น่าสนใจ ซึ่งท่านสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมรายได้

 วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ ที่ 20, 27 เม.ย. 4, 11, 18, 25 พ.ค. 2562

หมายเหตุ : ***สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ค่าสมัครบุคคลทั่วไปหลักสูตรละ 500 บาท สมาชิก 475 บาท (หลังจากสมัครกิจกรรมแล้ว โปรดแจ้งวันที่ท่านจะเข้ารวมอบรม ที่เบอร์ 02-4390902 ติดต่อ ฝ่ายกิจกรรม)

เมษายน

"กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า (อบรมจัดดอกไม้สด)"

 จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อง “เวลาเป็นของมีค่า” อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงน้อมนำมาจัดเป็นกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า”

กิจกรรมนี้จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรการจัดดอกไม้สดเชิงธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจ และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองได้

 วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 20, 27 เม.ย. 4, 11, 18 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. -15. 00 น.

มิถุนายน

"โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ  จึงได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้เยาวชนไทยจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : ***กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรกฎาคม

"งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต   ตรงกับวันที่ 18 กรกรฎาคม 2538 อุทยานเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดงาน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า”ขึ้นในทุกปี  เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ภายในงานมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 5  รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ,การจัดแสดงนิทรรศการ และชมภาพยนตร์  เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562

สิงหาคม

"มัคคุเทศก์น้อย"

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ ที่งดงามของพระองค์ท่าน และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยเป็นประจำทุกปี เพื่อจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำเสนอพระราชประวัติ และ ประวัติชุมชนวัดอนงคาราม

 วันที่จัดกิจกรรม : รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ : ***เอกสารการรับสมัคร บัตรประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ป. 5 - ป. 6 แฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2437-1853 หรือส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวนักเรียนผ่านทาง Facebook อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากสมัครผ่านทางกิจกรรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว (โปรดระบุชื่อโรงเรียนในช่อง สถานที่ติดต่อ)

สิงหาคม

"งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)"

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ร่วมกับ  เขตคลองสานจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลให้แม่ดีเด่นประจำปี  พิธีเริ่มเวลา 07.00 น. – 12.00 น. 

 วันที่จัดกิจกรรม : วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562

ตุลาคม

"งานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จัดงาน " น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม " เนื่องในวโรกาสครบรอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในทุกวันที่ 21ตุลาคมของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมภายในงาน อาทิ การทำบุญตักบาตร , การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ,การออกร้านจำหน่ายสินค้า ,การแสดงดนตรีจากวง BSO และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ฯลฯ

 วันที่จัดกิจกรรม : วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน

"ดนตรีในอุทยาน"

กิจกรรมต่อเนื่อง  เนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ   ร่วมกับ   มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า “ ดนตรีในอุทยาน ”  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นการต้อนรับลมหนาวตลอดเดือนธันวาคม นำเสนอบทเพลงไพเราะที่ท่านชื่นชอบกับเทศกาลดนตรีแห่งความสุข   ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติ โดยวง   BSO LIGHT ORCHESTRA และ ศิลปินชื่อดังมากมาย 

 วันที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 10, 17, 24 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : ***กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ธันวาคม

"วันพ่อแห่งชาติ"

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯได้ร่วมกับ เขตคลองสานจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์,พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ และพิธีมอบรางวัลให้พ่อดีเด่นประจำปี 

 วันที่จัดกิจกรรม : 5 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : ***กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

มกราคม

"วันเด็ก ณ อุทยานสมเด็จย่า"

ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดงาน เพื่อนกันวันเด็กเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดงาน เพลิดเพลินสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน , การแสดงต่างๆ ของขวัญมากมาย พร้อมจับฉลากพาโชคมากกว่า 1,000 ชิ้น
 

 วันที่จัดกิจกรรม : 11 มกราคม 2563