ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "ดนตรีในอุทยาน"

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย บริษัทบุญรอดบริเวอรี่  

 

จัดกิจกรรม "ดนตรีในอุทยาน" นำเสนอ "บทเพลงของพ่อ"

อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้อง  ผ่านศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย  

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

บรรเลงเพลงโดยวง BSO Light  Orchestra

 

ศิลปินรับเชิญ

 

คุณศรีไศล   สุชาตวุฒิ

 

คุณสุเทพ  วงศ์กำแหง

 

คุณวินัย  พันธุรักษ์

 

คุณรวงทอง  ทองลั่นธม

 

คุณนันทวัน   เมฆใหญ่

คุณดวงดาว  เถาว์หิรัญ

 

คุณมานิต  ธุวะเศรษฐกุล

 

รศ.ดร. ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ

 

คุณกัญจนปกรณ์   แสดงหาญ

 

 

นางสาวอุไรวรรณ   สมสมัย   นางสาวปัทม์  ชัยศิลป์

ผู้จัดการ   รองผู้จัดการ  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมถ่ายภาพกับศิลปินรับเชิญ

 

บรรยากาศภายในงาน