กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า

ภาพบรรยากาศของผู้เข้าอบรมกิจกรรม "เวลาเป็นของมีค่า" ที่ได้ตามรอยสมเด็จย่าเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า