หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม วันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรมไทย

วันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรมไทย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 11 June 2009 09:07


 1.เพื่อนกันวันเด็ก


   ทุกวันเสาร์ที่ 2  ของเดือนมกราคม  อุทยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ
   ได้จัดงาน เพื่อนกันวันเด็ก
เป็นประจำทุกปี   ตั้งแต่เวลา 9.00
15.00 น.
เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
ตลอดงาน    เพลิดเพลินสนุกสนานกับกิจกรรม
ต่างๆ ภายในงาน เช่น การประกวดขับร้องเพลง
ไทยย้อนยุค
 , การแสดงและของขวัญ  , จับ
ฉลากพาโชคมากกว่าพันชิ้น

>>
วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555<<    

       

 

 

 2.เย็นฉ่ำรับสงกรานต์

   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย   อุทยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ     กำหนดจัดงานวันสงกรานต์
เย็นฉ่ำ..รับสงกรานต์”  โดยในงานประกอบด้วย
กิจกรรมและการแสดง อาทิ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
,การแสดงสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทย ,การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย     เพื่อให้เยาวชน และ
ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมไทย

>>วันที่จัดกิจกรรม : เดือนเมษายน<<

 ** หมายเหตุ : ในปีพ.ศ. 2555 นี้ งดการจัดงาน
เนื่องจากอยู่ในช่วง   งานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 ** 3.งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรี
        นครินทราบรมราชชนนี 

    
เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จสวรรคต   ตรงกับวันที่ 18 กรกรฎาคม 2538
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดงาน
วันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จย่า
ขึ้นในทุกปี  เพื่อตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  ภายในงานมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน
5
รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ,การจัดแสดงนิทรรศ
การ และชมภาพยนตร์  เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
 

>> วันที่จัดกิจกรรม    : วันพุธ 18 กรกฎาคม 2555 <<              

 

 
4.งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
     พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ


   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ร่วมกับ  เขตคลองสานจัด
งานวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
, พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะจากประชาชน  และ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลให้แม่ดีเด่นประจำ
ปี 
พิธีเริ่มเวลา 07.00 น. – 12.00 น.

>>วันที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555<<        

          

 

5.งาน น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม

   อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ บริษัท บุญรอด
บริวเวอร์รี่  จำกัด (มหาชน)    จัดงาน
  " น้อมรำลึกถึง
สมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม "
 
   เนื่องในวโรกาสครบรอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในทุกวันที่
  21
ตุลาคมของทุกปี  เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และเพื่อ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
   กิจกรรมภายในงาน อาทิ การทำบุญตักบาตร ,  การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ,การออกร้านจำหน่ายสินค้า
,การแสดงดนตรีจากวง
BSO และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก
ฯลฯ

>> วันที่จัดกิจกรรม   : วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 << 

 

 
6.งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
    พระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)  

   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว  อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯได้ร่วมกับ เขตคลองสาน
จัดงาน วันพ่อแห่งชาติ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
, พิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะจากประชาชนและหน่วย
งานต่างๆ  และพิธีมอบรางวัลให้พ่อดีเด่นประจำปี   พิธีเริ่ม
เวลา
07.00 น. – 12.00 น.

>>วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 << 
 1.ธรรมะในอุทยาน

   กิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกการทำความดีให้เยาวชน
รุ่นใหม่ สามารถนำหลักธรรมง่ายๆใกล้ตัวไปใช้เป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสิบสานพระปณิธานของสมเด็จ
ย่าที่มีความ   เลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ต้นแบบในการใช้หลักธรรม อบรมพระราชธิดา  และพระ
ราชโอรส โดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯจะจัดขึ้น 2 ครั้ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมา มีการ
รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้ง ข้าวสารอาหารแห้ง  รวม
ทั้งทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฯ

>>
วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 11 และ 18
กุมภาพันธ์ 2555
<<

                                                          

 

 


 
2.โครงการปันความรู้สู่น้อง

   อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
จากที่เห็นได้ว่าพระองค์ท่าน
ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกผู้ทุกวัยที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภาค
ของผืนแผ่นดินไทย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเห็นว่า
เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า ดังนั้นจึงทรงพระ
ราชทานสิ่งที่เด็กๆ     ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารขาด
แคลน
 คือการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ใน
การจัดสร้างโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อสืบทอด
ตามแนวพระปณิธานของพระองค์ท่าน
   อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จึงได้จัดโครงการ  ปัน
ความรู้
สู่น้อง ขึ้น โดยรับบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์
จากผู้มีจิตศรัทธา   เพื่อนำหนังสือ   อุปกรณ์การเรียน
การสอน อุปกรณ์กีฬา 
เครื่องมือการเกษตร   ทุนการ
ศึกษา ตลอดจนสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นในการศึกษา ไป
มอบให้กับน้อง ๆ  ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา

>> วันที่จัดกิจกรรม  :  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 <<
 

3.โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โรงเรียนศรีสังวาลย์
   มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของ
   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ  จึง
ได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  เพื่อให้เยาวชนไทย
จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯได้ร่วมน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ   สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

>> วันที่จัดกิจกรรม  :  วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 <<
 1.ค่ายอบรมห้องเรียนธรรมชาติ

   อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ   ขอเชิญชวนเยาวชนที่มี
อายุระหว่าง
  7 - 12 ปี  เข้าร่วมโครงการ “ ค่ายอบรม
ห้องเรียนธรรมชาติ
   ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมสนุกกับเกมการผจญภัย     ร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันและเรียนรู้งานศิลปะจากการประดิษฐ์ด้วยฝีมือ
ของตนเอง
  รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  และกิจ
กรรมอื่นๆที่เป็นกระแสเข้ากับยุคปัจจุบัน

>> วันที่จัดกิจกรรม  :  วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน
2555  (เวลา 8.30 -15.30 น.)
<<
กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ  ตอน  “ เยาวชนยุคใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
” 
                                                  

           

 

 

  2.อบรมสร้างอาชีพ โครงการเวลาเป็นของมีค่า

   อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี
    เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม   รวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอบรม
งานฝีมือต่าง ๆ  ให้กับประชาชนทั่วไป  ดังพระปณิธาน
เวลาเป็นของมีค่า”   ที่สมเด็จย่าทรงมีพระปรีชาญาณ
ในการใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่พระองค์เองและ
ผู้อื่นอย่างคุ้มค่า
    โดยกิจกรรมอบรมอาหารและขนม
ไทยโบราณ ไทยประยุกต์ รวมทั้งอบรมการจัดดอกไม้
สด  ทำของชำร่วย สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ
ได้ โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญ 

>> วันที่จัดกิจกรรม  :  ทุกเดือน พฤษภาคม  และ สิงหาคม <<

ครั้งที่ 1 /2555
- หลักสูตรการจัดดอกไม้สดในเชิงธุรกิจรุ่นที่ 20
  (อบรม 6 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 27 พฤษภาคม ถึง
   1กรกฎาคม 2555)

- หลักสูตรอาหารและขนมสร้างอาชีพ ( สุดคุ้ม!!   กับ
  1วัน 2หลักสูตร เริ่ม 27 พฤษภาคม / 3 /10 / 17
  มิถุนายน 2555)

ครั้งที่ 2/2555
- หลักสูตรการจัดดอกไม้สดในเชิงธุรกิจรุ่นที่ 21
  (อบรม 6 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 15 กรกฎาคม ถึง
   19 สิงหาคม 2555)

- หลักสูตรการอนุรักษ์อาหารและขนมไทยแนวสร้างสรรค์
  ( สุดคุ้ม!! กับ 1วัน 2หลักสูตร เริ่ม 15 กรกฎาคม / 
    5 /12 / 19 สิงหาคม 2555)


 

3.การบรรยาย เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

    อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี จึงเปิดการบรรยาย
เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระ
มหากษัตริย์
เพื่อให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้
ปฏิบัติตนถูกต้องและเหมาะสมในงานพระราชพิธีต่าง ๆ
หัวข้อการบรรยาย   เน้นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
พระราชพิธีต่างๆ  หลักการใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง
บรรยายโดย   วิทยากรกิตติมศักดิ์  ท่านผู้หญิงบุตรี
วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ  ในเดือนกันยายนของ
ทุกปี

>> วันที่จัดกิจกรรม  เดือนกันยายน  << 

 

 4. ดนตรีในอุทยาน

  
กิจกรรมต่อเนื่อง  เนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ   ร่วมกับ   มูลนิธิวงดุริยางค์
ซิมโฟนีกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย
  บริษัท บุญรอดบริว
เวอรี่  จำกัด   จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
ดนตรีในอุทยาน ”  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา
ธิคุณสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย
    คอนเสิร์ตเฉลิม
พระเกียรติในครั้งนี้     เป็นการต้อนรับลมหนาวตลอด
เดือนธันวาคม นำเสนอบทเพลงไพเราะที่ท่านชื่นชอบ
กับเทศกาลดนตรีแห่งความสุข   ภายใต้บรรยากาศ
ธรรมชาติ โดยวง
   BSO LIGHT ORCHESTRA และ
ศิลปินชื่อดังมากมาย โดยมีกำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์
ของเดือนธันวาคมโดย

>> วันที่จัดกิจกรรม   : ทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม  <<       

 

 

   

 

 

 

5.
เผยแพร่เพื่อเยี่ยมชมและอุทยานสัญจร
     อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
     นครินทราบรมราชชนนี 

  
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทำการเผยแพร่และ
สัญจรไปยังหน่วยงานต่างๆ    เพื่อส่งเสริมและเชิญ
ชวนให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชม
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ได้เข้ามาศึกษาพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจ และเรื่องราวของชุมชนวัดอนงคาราม  อัน
เป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี
 

 


 

 

Last Updated on Wednesday, 02 May 2012 07:26